BAN QUẢN TRỊ


Quí Linh Mục

Cha Chánh Xứ
LM. Trần Bình Philip (Khả), CRM

Hội Đồng Thường Vụ

Chủ Tịch
Vũ Trung Học

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
Phạm Thị Mừng Victoria

Phó Chủ Tịch Nội Vụ
Nguyễn Minh Toàn

Thư Ký
Trần Hữu Toàn

Hội Đồng Tài Chánh

Chủ Tịch
Nguyễn Văn Ruẩn

Phó Chủ Tịch
Nguyễn Văn Hùng

Kiểm Ngân
Phạm Vui Carol

Kế Toán
Đinh Thanh Thảo

Thành Viên
Hoàng Ngọc San

Thành Viên
Bùi Linda

Thành Viên
Trần Quốc Toản

Thành Viên
Nguyễn Văn Hùng

Quán Thánh Gia
Nguyễn Văn Hùng

Ban Hoa Mẹ Thiên Chúa
Phạm Thị Vui Carol