BAN QUẢN TRỊ


Quí Linh Mục

Cha Chánh Xứ
LM. Trần Bình Philip (Khả), CRM

Cha Phó Xứ
LM. Đinh Tuyến Peter (Viễn), CRM


Hội Đồng Thường Vụ

Chủ Tịch
Nguyễn Văn Phúc

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
Phạm Thị Mừng Victoria

Phó Chủ Tịch Nội Vụ
Trần Văn Ngọc

Thư Ký
Đoàn Lâm Lan Thảo

Ủy Viên Quản Trị
Vũ Ngọc Thắng


Hội Đồng Tài Chánh

Chủ Tịch
Nguyễn Văn Ruẩn

Phó Chủ Tịch
Phạm Vui Carol

Thành Viên
Hoàng Ngọc San

Thành Viên
Bùi Linda

Thành Viên
Trần Quốc Toản

Thành Viên
Nguyễn Văn Hùng