GIÁO LÝ


Những Lớp Giáo Lý và diều kiện ghi danh:
Giáo Lý Xung Tội 1 (7 tuổi, sanh truớc 9/2010)
Giáo Lý Xung Tội 2 (đã học lớp XT1 và đuợc lên lớp)
Bổ Túc 1 (đã đuợc Xung Tội và duới 12 tuổi)
Bổ Túc 2 (đã học Bổ Túc 1 và đuợc lên lớp)
Thêm Sức 1 (12 tuổi trở lên, sanh truớc 9/2005)
Thêm Sức 2 (đã học Thêm Sức 1 và đuợc lên lớp)
Thêm Sức 3 (đã học Thêm Sức 2 và đuợc lên lớp)
Thêm Sức 3 (đã học Thêm Sức 2 và đuợc lên lớp)
Thêm Sức 3 sẽ sinh hoạt Life Teen hoặc Thiếu Nhi Thánh Thể sau lớp Giáo Lý
 
NỘI QUY
1. Y Phục: Áo có tay có cổ, quần dài
2. Ði học đúng giờ. Nghỉ học phải có phép, phụ huynh phải liên lạc với thầy cô truớc ngày nghỉ. Nếu nghỉ qúa 3 lần không có
     phép sẽ ở lại lớp.
3. Các em phải đuợc tối thiểu 70 điểm trở lên mới đuợc lên lớp.
4. Không đuợc ra khỏi truờng trong giờ học.
5. Không gây gỗ hoặc đánh nhau.
6. Không đuợc đem vào truờng diêm, dao, súng hoặc bất cứ thứ gì gây nguy hiểm.
7. Không đuợc đem đồ choi diện tử (nhu ipod, máy game, vv…) hoặc các đồ choi khác vào truờng, tắt cell phone trong giờ học.
8. Tôn trọng tài sản của truờng cũng như của nguời khác.
 
KỶ LUẬT
1. Vi phạm lần thứ nhất: Thầy Cô cảnh cáo.
2. Vi phạm lần thứ hai: Gửi lên Ban Giám Thị và thông báo cho phụ huynh.
3. Vi phạm lần thứ ba: Phụ Huynh và đương sự lên gặp Cha Phó và Ban Giám Thị.
 
NHỮNG NGÀY GIỜ QUAN TRỌNG
• Lớp Giáo Lý học ngày Chúa Nhật từ 8:00 tới 9:20 sáng.
• Sinh Hoạt Life Teen ngày Chúa Nhật từ 9:30 tới 10:30 sáng.
• Thánh Lễ Giới Trẻ ngày Chúa Nhật 12:00 trưa.
• Ngày Khai Giảng: Ngày 27 Tháng 8 Năm 2017 - Ngày Bế Giảng: Ngày 6 Tháng 5 Năm 2018
• Những ngày nghỉ trong năm:
ngày 3 tháng 9 (Ngày Lao Động)
ngày 12 tháng 11 (Trại Đoàn TNTT)
ngày 26 tháng 11 (Lễ Tạ Ơn)
ngày 24 tháng 12 (Lễ Giáng Sinh)
ngày 31 tháng 12 (Tết Hoa Kỳ)
ngày 18 tháng 2 (Tết)
ngày 11 tháng 3 (Spring Break)
ngày 1 tháng 4 (Lễ Phục Sinh)
ngày 29 tháng 4 (Lễ Ngoài Đảo)
ngày 13 tháng 5 (Thánh Lễ Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu)
ngày 20 tháng 5 (Thánh Lễ Thêm Sức)
Lịch Học 2017-2018


Catechism Classes and enrollment criteria:
Communion 1 (age 7+, born before 9/2010)
Communion 2 (promoted from Communion 1)
Continuing Faith Formation 1 (completed Communion 2)
Continuing Faith Formation 2 (promoted from CFF 1)
Confirmation 1 (age 12+, born before 9/2005)
Confirmation 2 (promoted from Confirmation 1)
Confirmation 3 (promoted from Confirmation 2)
Confirmation 3 students will join Life Teen or Thieu Nhi Thanh The
 
RULES
1. Dress Code: No sleeveless, low-cut shirt; long pants, no shorts or cutoffs.
2. Be in class on time. Absences must be approved, guardian must contact teacher prior to absence. More than 3 unexcused absences will result in retention.
3. Passing grade is 70.
4. Cannot leave premises during class time.
5. No disruptions or fighting.
6. No weapons or any device which could cause harm onto premises.
7. No electronics (such as ipod, game systems, etc…) or games allowed in class, cell phones must be turned off during class time.
8. Respect church property as well as property belonging to others.
 
DISCIPLINE
1. First offense: Teacher warning.
2. Second offense: Sent to Principal and parents notified.
3. Third offense: Parent and student conference with Associate Pastor and Principal.
 
IMPORTANT DATES AND TIMES
• Catechism class is from 8:00-9:20am on Sundays.
• Life Teen is from 9:30-10:30am on Sundays.
• Youth Mass is at 12:00pm on Sundays.
• First Class Day: August 27, 2017 - Awards Ceremony: May 6, 2017
• Holidays:
Sep 3 (Labor Day)
Nov 12 (TNTT camping)
Nov 26 (Thanksgiving)
Dec 24 (Christmas)
Dec 31 (New Year's)
Jan 18 (Tet)
Mar 11 (Spring Break)
Apr 1 (Easter)
Apr 29 (Pleasure Island)
May 13 (First Holy Communion)
May 20 (Comfirmation)
2017-2018 School Year Calendar