GIÚP LỄ (ALTAR SERVER)

 

Cha Pho

  (409) 983-7676 or Cell:(409) 365-9927

Chi Mai

  (409) 779-0449 or (409) 886-0212, Email:hollymainguyen@yahoo.com

Chi Thao

  (409) 549-8382 or (409) 962-7298

Chi Cuc

  (409) 365-9583 or (409) 960-7390

Chi Thi

  (409) 549-5017 or (409) 985-4293

 

LỄ BỔN MẠNG BAN GIÚP LỄ 2017( THÁNH DOMINIC SAVIO )
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)
 
LỄ BỔN MẠNG BAN GIÚP LỄ 2016( THÁNH DOMINIC SAVIO )
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)
 
BAN GIÚP LỄ PICNIC 2015
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)
 
LỄ BỔN MẠNG BAN GIÚP LỄ 2014 ( THÁNH DOMINIC SAVIO )
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)
 
LỄ BỔN MẠNG BAN GIÚP LỄ 2013 ( THÁNH DOMINIC SAVIO )
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)
 
LỄ BỔN MẠNG BAN GIÚP LỄ 2012 ( THÁNH DOMINIC SAVIO )
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)
 
LỄ BỔN MẠNG BAN GIÚP LỄ 2011 ( THÁNH DOMINIC SAVIO )
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


Easy calendar