THÁNH CA


Các Thánh Lễ Đặc Biệt Trong Năm 2014
 
NHỮNG NGÀY LỄ ĐẶC BIỆT TRONG NĂM
CA ĐOÀN
CA TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
Lương
Trường
    Vũ    
  Monday, January 30, 2014
  Nghi Thức Đêm giao thừa tết
Tỗng Hợp
NL & KL
DL
DC & HL
  Friday, January 31, 2014
  Lễ Mồng Một Tết 8AM và 10AM
TL 7AM
TC 6PM
 
 
 
  Saturday, February 1, 2014
  Lễ Mồng Hai Tết 10AM
TL Chung
 
 
 
  Sunday, February 2, 2014
  Lễ Mồng Ba Tết 7AM
TL 8AM
TC 10AM
 
 
 
  Monday, February 3, 2014
  Lễ Nến
TL 8AM
TC 10AM
 
 
 
  Wednesday, March 5, 2014
  Lễ Tro
TL 7AM
TC 6PM
 
 
 
  Thursday, April 17, 2014
  Lễ Rửa Chân
TL Chung
 
 
 
  Friday, April 18, 2014
  Nghi Thức Hôn Chân và Tháo Đanh
TL Chung
 
 
 
  Saturday, April 19, 2014
  Lễ Vọng Phục Sinh 9PM
Tỗng Hợp
2b, 2d, 4a
2a, 2e, 5
2c, 2f, 3, 4b
  Sunday, April 20, 2014
  Lễ Phục Sinh Chúa Nhật 8AM và 10AM
TL 8AM
TC 10AM
 
 
 
  Sunday, April 27, 2014
  Cầu Quê Hương (Đài Đức Mẹ) 11AM
Cecilia
 
 
 
  Saturday, May 3, 2014
  Đầu Tháng Hoa Lễ Ngoài Đài Đức Mẹ 7PM
TL Chung
 
 
 
  Sunday, May 18, 2014
  Lễ XTRLLĐ 10AM
T. Cecilia
 
 
 
  Sunday, May 25, 2014
  Lễ Thêm Sức ( Có Đức Cha ) 10AM
T. Cecilia
 
 
 
  Saturday, May 31, 2014
  Cuối Tháng Hoa Lễ Ngoài Đài Đức Mẹ 7PM
TL Chung
 
 
 
  Sunday, August 24, 2014
  Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ 8AM và 10AM
TL 8AM
TC 10AM
 
 
 
  Saturday, October 4, 2014
  Đầu Tháng Mân Côi Lễ Đài Đức Mẹ 6PM
Cecilia
 
 
 
  Saturday, October 25, 2014
  Cuối Tháng Mân Côi Lễ Đài Đức Mẹ 5:30PM
Cecilia
 
 
 
  Saturday, Novermber 1, 2014
  Các Thánh tại nhà thờ 7AM
TL Chung
 
 
 
  Saturday, Novermber 1, 2014
  Lễ Cầu Hồn Ngoài Nghĩa Trang 4PM
TL Chung
 
 
 
  Thursday, Novermber 27, 2014
  Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) 10AM
Tỗng Hợp
DL & KL
HL
NL & DC
  Monday, December 8, 2014
  Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 7AM và 6PM
TL Chung
 
 
 
  Wednesday, December 24, 2014
  8PM Hoạt Cảnh - Thánh Ca và 9PM Lễ Đêm Giáng Sinh
Tỗng Hợp
NL & DC
DL
HL & KL
  Thursday, December 25, 2014
  Lễ Giáng Sinh 10AM
TL Chung
 
 
 
  Wednesday, December 31, 2014
  Lễ vọng Mẹ Thiên Chúa 6PM
TL Chung
 
 
 
  Wednesday, January 1, 2015
  Mẹ Thiên Chúa 6PM / Tết Dương Lịch
TL Chung
 
 
 
GHI CHÚ:
Lễ Phục Sinh:
  1= nhập lễ
  2= đáp ca
  2a- đáp ca sau bài đọc 1
  2b- đáp ca sau bài đọc 2
  2c- đáp ca sau bài đọc 3
  2d- đáp ca sau bài đọc 4
  2e- đáp ca sau bài đọc 5
  2f- đáp ca sau bài Thánh Thư
  3= dâng lễ
  4a= rước lễ 1
  4b= rước lễ 2
  5= kết lễ