VIỆT NGỮ


Những Lớp Việt Ngữ và điều kiện ghi danh:
Việt Ngữ 1 (7 tuổi, sanh truớc 9/2011)
Việt Ngữ 2 (đã học Việt Ngữ 1 và đuợc lên lớp)
Việt Ngữ 3 (đã học Việt Ngữ 2 và đuợc lên lớp)
Việt Ngữ 4 (đã học Việt Ngữ 3 và đuợc lên lớp)
Việt Ngữ 5 (đã học Việt Ngữ 4 và đuợc lên lớp)
Việt Ngữ 6 (đã học Việt Ngữ 5 và đuợc lên lớp)
 
NỘI QUY
1. Y Phục: Áo có tay có cổ, quần dài
2. Ði học đúng giờ. Nghỉ học phải có phép, phụ huynh phải liên lạc với thầy cô truớc ngày nghỉ. Nếu nghỉ qúa 3 lần không có
     phép sẽ ở lại lớp.
3. Các em phải đuợc tối thiểu 70 điểm trở lên mới đuợc lên lớp.
4. Không đuợc ra khỏi truờng trong giờ học.
5. Không gây gỗ hoặc đánh nhau.
6. Không đuợc đem vào truờng diêm, dao, súng hoặc bất cứ thứ gì gây nguy hiểm.
7. Không đuợc đem đồ choi diện tử (nhu ipod, máy game, vv…) hoặc các đồ choi khác vào truờng, tắt cell phone trong giờ học.
8. Tôn trọng tài sản của truờng cũng như của nguời khác.
 
KỶ LUẬT
1. Vi phạm lần thứ nhất: Thầy Cô cảnh cáo.
2. Vi phạm lần thứ hai: Gửi lên Ban Giám Thị và thông báo cho phụ huynh.
3. Vi phạm lần thứ ba: Phụ Huynh và đương sự lên gặp Cha Phó và Ban Giám Thị.
 
NHỮNG NGÀY GIỜ QUAN TRỌNG
• Lớp Việt Ngữ học ngày Chúa Nhật từ 9:30 tới 10:30 sáng.
• Thánh Lễ Giới Trẻ ngày Chúa Nhật 12:00 trưa.
• Ngày Khai Giảng: Ngày 26 Tháng 8 Năm 2018 - Ngày Bế Giảng: Ngày 5 Tháng 5 Năm 2019
• Những ngày nghỉ trong năm:
ngày 2 tháng 9 (Ngày Lao Động)
ngày 11 tháng 11 (Trại Đoàn TNTT)
ngày 25 tháng 11 (Lễ Tạ Ơn)
ngày 23 tháng 12 (Lễ Giáng Sinh)
ngày 30 tháng 12 (Tết Hoa Kỳ)
ngày 5 tháng 2 (Tết)
ngày 10 tháng 3 (Spring Break)
ngày 21 tháng 4 (Lễ Phục Sinh)
ngày 28 tháng 4 (Lễ Ngoài Đảo)
ngày 19 tháng 5 (Thánh Lễ Thêm Sức)
ngày 26 tháng 5 (Thánh Lễ Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu)
Lịch Học 2018-2019


Vietnamese Classes and enrollment criteria:
VSL 1 (age 7+, born before 9/2011)
VSL 2 (promoted from VSL 1)
VSL 3 (promoted from VSL 2)
VSL 4 (promoted from VSL 3)
VSL 5 (promoted from VSL 4)
VSL 6 (promoted from VSL 5)
 
RULES
1. Dress Code: No sleeveless, low-cut shirt; long pants, no shorts or cutoffs.
2. Be in class on time. Absences must be approved, guardian must contact teacher prior to absence. More than 3 unexcused absences will result in retention.
3. Passing grade is 70.
4. Cannot leave premises during class time.
5. No disruptions or fighting.
6. No weapons or any device which could cause harm onto premises.
7. No electronics (such as ipod, game systems, etc…) or games allowed in class, cell phones must be turned off during class time.
8. Respect church property as well as property belonging to others.
 
DISCIPLINE
1. First offense: Teacher warning.
2. Second offense: Sent to Principal and parents notified.
3. Third offense: Parent and student conference with Associate Pastor and Principal.
 
IMPORTANT DATES AND TIMES
• Vietnamese class is from 9:30-10:30am on Sundays.
• Youth Mass is at 12:00pm on Sundays.
• First Class Day: August 26, 2018 - Awards Ceremony: May 5, 2019
• Holidays:
Sep 2 (Labor Day)
Nov 11 (TNTT camping)
Nov 25 (Thanksgiving)
Dec 23 (Christmas)
Dec 30 (New Year's)
Feb 5 (Tet)
Mar 10 (Spring Break)
Apr 21 (Easter)
Apr 28 (Pleasure Island)
May 19 (Comfirmation)
May 26 (First Holy Communion)
2018-2019 School Year Calendar