PHỤNG VỤ TỔNG QUÁT


PHỤNG VỤ BÍ TÍCH - CÁCH THỨC VÀ HƯỚNG DẪN

BÍ TÍCH HÒA GIẢI:  Giải tội 30 phút trước các Thánh Lễ Chúa Nhật và Thứ Bảy.
Thứ Bảy: (5:00 chiều) Chúa Nhật: (8:00 sáng và 10:00 sáng) Ngoài ra, xin liên lạc với Linh Mục Chánh Xứ hoạc Phó Xứ.

BÍ TÍCH RỬA TỘI:  Rửa tội trẻ em được cử hành vào Chúa Nhật cuối tháng, sau Thánh Lễ 10:00 sáng. Cha Mẹ và người đỡ đầu em nhỏ phải theo dự khoá Giáo Lý đặc biệt vào Thứ Bảy đầu tháng.

BÍ TÍCH THÁNH THỂ:
  1. Các em thuộc Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam được liên tục hướng dẫn Giáo Lý từ 7 tuổi trở lên, trước tháng 9/2002. Chương trình Giáo Lý Xưng Tội Lớp I và II, chú trọng đến việc chuẩn bị cho các em Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu.
  2. Các thủ tục, chương trình, thời khóa biểu sinh hoạt do Ban Giáo Lý đảm nhận với sự giúp đỡ của Qúi Sơ Dòng Đaminh, và hợp tác của các phụ huynh. Ngày Rước Lễ Lần Đầu vào đầu Tháng Năm hàng năm.

BÍ TÍCH THÊM SỨC:
  1. Các em thuộc Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam được hướng dẫn và chuẩn bị Phép Bí Tích Thêm Sức từ 12 tuổi trở lên, trước tháng 9/1997. Chương trình Thêm Sức Lớp I, II, và III, chú trọng đến việc chuẩn bị cho các em để sẵn sàng nhận ơn Đức Chúa Thánh Thần trong ngày Chịu Phép Thêm Sức được tổ chức hàng năm vào Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
  2. Các thủ tục, các kỳ thi sát hạch, thời khóa biểu sinh hoạt, các buổi tĩnh tâm do Ban Giáo Lý và Qúi Sơ Dòng Đaminh giúp phụ trách với sự cộng tác của các phụ huynh.

BÍ TÍCH HÔN PHỐI:  Xin liên lạc với Cha Xứ để giúp đôi tân hôn chuẩn bị bước lên Bàn Thánh nhận Bí Tích Hôn Phối, thông hiểu các thủ tục và tiến trình theo luật Hội Thánh và quy định của Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam như sau. Trên 19 tuổi, sắp xếp trước 6 tháng và dưới 19 tuổi, sắp xếp trước 9 tháng.

BÍ TÍCH XỨC DẦU:  Xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ số điện thoại 409-983-7676 bất cứ lúc nào có người đau yếu cần. Để tiện cho việc Phụng Vụ Bí Tích, xin cử người hướng dẫn khi mời các Linh Mục đến tư gia hay bệnh viện nào đó.

THĂM BỆNH NHÂN/TRAO MÌNH THÁNH CHÚA:  Bệnh nhân thuộc Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam sẽ được thăm viếng và rước mình thánh Chúa vào ngày Thứ Năm và Chúa Nhật.

QUY ĐỊNH VÀ THỂ THỨC GIA NHẬP GIÁO XỨ:  Các tín hữu nào muốn trở thành phần tử của Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam, và muốn được hưởng những quyền lợi cũng như chia sẻ những trách nhiệm của những tín hữu thuộc Giáo Xứ, xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ để ghi danh gia nhập Giáo Xứ càng sớm càng tốt.