XUÂN CANH DẦN 2010


CHÚC MỪNG XUÂN CANH DẦN
 
Xin kính chùc
Ông Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ,
Ông Chủ Tịch Hội Đồng Tài Chánh,
Quí Sơ Đaminh
Quí vị Ân Nhân và Thân Chủ các dịch vụ buôn bán
và toàn thể quí Ông Bà, Anh Chị Em trong Giáo Xứ
Năm Mới An Khang và Thịnh Vượng,
Nhiều May Mắn và Ân Phúc tràn đầy,
Mợi Sự được như ý.
 
Đồng kính chúc
Linh Mục Gioan Trần Đình Diễm, CMC
Linh Mục Martinô Trần Dũng Lực,CMC
 
 
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 
Chúng con Hội Ðồng Mục Vụ, Hội Ðồng Tài Chánh xin kính chúc
Cha Chánh Xứ và Cha Phó Xứ
Quí Sơ Ðaminh
Một Năm Mới An Lành, Thánh Thiện, Vui Tươi và Hạnh Phúc
 
Chúng tôi xin kính chúc quí vị trong
Các Ban Ngành, Ban Chấp Hành, Các Giáo Khu, Các Hội Ðoàn,
Các Ðoàn Thể cùng Quí Cụ, Quí Ông Bà, Anh Chị Em Trong Giáo Xứ
 
Năm Mới Ðược Bình An, Hạnh Phúc,
An Khang, Thịnh Vượng
Chúng Con
Ðồng Kính Chúc
 
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)