SINH HOẠT THÁNG 10 NĂM 2012


KIỆU ÐỨC MẸ ĐẦU THÁNG MÂN CÔI
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)