SINH HOẠT THÁNG 12 NĂM 2015


I. THE HOSPITALITY CENTER
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. BAN GIÚP LỄ CHRISTMAS PARTY
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


III. LỄ TRAO BÀNG TRI ÂN NHIỆM KỲ 2013 - 2016
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


IV. TIỆC MÃN NHIỆM KỲ 2013 - 2016
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


V. THÁNH CA VÀ HOẠT CẢNH GIÁNG SINH
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)