SINH HOẠT THÁNG 1 NĂM 2013


  1. LỄ TUYÊN THỆ HỘI ĐỒNG THƯỜNG VỤ VÀ HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
  2.  
                       
     
    (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)