SINH HOẠT THÁNG 5 NĂM 2017


I. THÁNG HOA ĐỨC ME
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. BẾ GIẢNG TRƯỜNG GIÁO LÝ VIỆT NGỮ VÀ PHÁT PHẦN THƯỞNG
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


III. NGÀY HIỀN MẪU (MOTHER'S DAY)
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


IV. XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


V. THÁNH LỄ THÊM SỨC
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)