SINH HOẠT THÁNG 5 NĂM 2018


I. THÁNG HOA ĐỨC ME
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. BẾ GIẢNG TRƯỜNG GIÁO LÝ VIỆT NGỮ VÀ PHÁT PHẦN THƯỞNG
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


III. XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU VÀ NGÀY HIỀN MẪU (MOTHER'S DAY)
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


IV. THÁNH LỄ THÊM SỨC
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)