SINH HOẠT THÁNG 6 NĂM 2020


XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)